banner

HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

EDITORIAL BOARD 

EDITORIAL BOARD SECRETARY:  

DR. PHILIPPE NGO

secretarymagazine@tarothuyenbi.info

EDITORIAL MEMBERS: 

NHON NGUYEN (M.SC, FRANCE); 

CHI PHAN (M.SC, FRANCE);

HANG DANG (M.SC, FRANCE); 

LINH TRAN (M.SC, FRANCE); 

LUC DUONG (M.SC, KSA); 

HOANG HIEN (M.SC, VIETNAM);

NAM NGUYEN (M.A, VIETNAM); 

MAI PHAM (M.A, VIETNAM); 

THAO PHAM (M.SC, VIETNAM); 

DUONG HO (M.A, VIETNAM);

HUONG NGUYEN (M.SC, VIETNAM);

CONTACT US: editorialboard@tarothuyenbi.info

TAROT MYSTERY MAGAZINE

BOOKING

CÁC KỲ TẠP CHÍ

ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT TRONG TUẦN

 
All right reserved © TẠP CHÍ TAROT HUYỀN BÍ 2020 | Designed By